تاريخچه صنعت ليزينگ در جهانتاريخچه ليزينگ در جهان
  
اولين مؤسسه ليزينگ در سال 1952 در امريكا به نام UNITED STATES INTERNATIONAL LEASING تاسيس و آغاز به كار نمود و به تدريج از اوايل سال 1960 مؤسسات ليزينگ در كشورهاي توسعه يافته اروپا و ژاپن يكي پس از ديگري تاسيس گرديدند . در سال 1977 موسسه توسعه ليزينگ كره جنوبي به عنوان اولين تجربه موسسه مالي بين المللي IFC وابسته به بانك جهاني كه به منظور توسعه فعاليت ليزينگ تشكيل گرديده بود انتخاب و با حمايت تكنيكي موسسه اورينت ليزينگ ژاپن آغاز به كار نمود كه اين مؤسسه نقش بسيار ارزنده اي در توسعه كشور كره جنوبي داشته است .
در حال حاضر در اغلب كشورهاي در حال توسعه مؤسسات ليزينگ با حمايت موسسه IFC تاسيس و آغاز به كار نموده اند كه كشور تركيه يكي از بارزترين نمونه هاي فعال در شقوق مختلف مي باشد .
از سال 1379 نمايندگان IFC تردد خود را به ايران نيز آغاز نموده و از نحوه فعاليت ليزينگ ايران آگاهي يافته كه بسيار مورد توجه شان قرار گرفته و پي گير تغييراتي در ضوابط مالياتي و غيره به منظور حمايت از صنعت ليزينگ مي باشند .
بر اساس آخرين آمارهاي منتشره حجم عمليات ليزينگ جهان در سال 2003 بدليل ركود اقتصادي حاكم بر اقصاد جهان نسبت به سال 2000 از يك كاهش 4/5درصدي برابر با 22/4 ميليارد دلار بر خوردار بوده است.حجم فعاليت شركتها و موسسات ليزينگ در جهان در سال مذكور به 476/6 ميليارد دلار بالغ گرديده است.در سال 2001 بيش از 53/5 درصد برابر 254/1 ميليارد دلار از حجم فعاليت شركتهاي ليزينگ در كشورهاي آمريكا و كانادا اتفاق افتاده است و اين در حاليست كه نسبت به سال قبل از آن ، از يك كاهش 6/7 درصدي معادل 18 ميليارد دلار برخوردار است ، به طوري كه اين ميزان كاهش در طول 9 سال گذشته ، بي سابقه بوده است.دليل عمده اين كاهش، ركود اقتصادي حاكم بر اقتصاد جهان ذكر شده است . در اين رابطه ، شايان توجه آن است كه كشور آمريكا به تنهايي با 242 ميليارد دلار عمليات، نزديك به 51 درصد ازحجم فعاليت جهاني عمليات موسسات ليزينگ را به خود تخصيص داده است .
وضعيت عملكرد شركتها و مؤسسات ليزينگ در اروپا در 2001 با اختصاص 29/4 درصد ، برابر با 140 ميليارد دلار از حجم عمليات ليزينگ در جهان، نسبت به سال 2000 افزايش داشته باشد. اين افزايش 6/9 درصد و معادل 9 ميليارد دلار بوده است. 5 كشور آلمان با حجم فعاليت 34/45 ميليارد دلار ، انگلستان با حجم فعاليت 20/31 ميليارد دلار ، فرانسه با حجم فعاليت 19/49 ميليارد دلار ، ايتاليا با حجم فعاليت 17/58 ميليارد دلار و اسپانيا با حجم فعاليت 7/44 ميليارد دلار به ترتيب بيشترين حجم فعاليت در صنعت ليزينگ اروپارا به خود تخصيص داده اند . كشور هاي آسيايي با عملكرد 67/7 ميليارد دلاري سومين رتبه فعاليت در صنعت ليزينگ را به خود اختصاص داده اند . كشور ژاپن با حجم فعاليت 58/95 ميليارد دلاري خود به تنهائي بيش از 87 درصد حجم فعاليت مؤسسات و شركتهاي ليزينگ قاره آسيا را به خود اختصاص داده است . عملكرد شركتها و مؤسسات ليزينگ در آسيا نيز نسبت به سال 2000 از يك كاهش چشم گير 10/6 ميليارد دلاري ( معادل 13/6 درصدي)برخوردار بوده است . ليكن سهم ژاپن از اين كاهش تنها در حد 2/7 در صد بوده است .
عمده ترين كشورهاي فعال در بخش ليزينگ در قاره آسيا پس از ژاپن ( كشور هاي آسيايي دومين كشور فعال در بخش ليزينگ محسوب مي شود ) به ترتيب عبارتند از : هنگ كنگ با حجم فعاليت 2/3 ميليارد دلار ، جمهوري خلق چين با حجم فعاليت 2/1 ميليارد دلار ، كره با حجم فعاليت 1/17 ميليارد دلار ، هند با حجم فعاليت 1/5 ميليارد دلار ، تايوان با حجم فعاليت 0/93 ميليارد دلار ، تركيه با حجم فعاليت 0/72 ميليارد دلار ،تايلند با حجم فعاليت 0/4 ميليارد دلار ، پاكستان با حجم فعاليت 0/37 ميليارد دلار ، اندونزي با حجم فعاليت 0/25 ميليارد دلا روعربستان صعودي با حجم فعاليت 0/18 ميليارد دلار.مجموع فعاليت موسسات و شركتهاي ليزينگ در كشورهاي آمريكاي جنوبي ، استراليا ،‌ نيوزيلند و قاره آفريقا مجموعاً 3/1 درصد از حجم فعاليت جهان را به خود تخصيص داده است.در طول 20 سال گذشته حجم فعاليت صنعت ليزينگ در جهان از 48/9 ميليارد دلار به 476/6 ميليارد دلار افزايش يافته است و جز در مقاطعي از سالها كه به دليل مشخص منتج از عوامل و شرايط اختصادي ،‌ داراي كاهشي نسبت به سال قبل از آن بوده است ،‌ روند فعاليت شركتها و موسسات ليزينگ در جهان از رشد صعودي قابل توجهي بوده است .
تركيب فعاليت شركتهاي ليزينگ در اروپا در سال 2001 در بخش خودروهاي سواري 33/5 درصد ، ماشين آلات و تجهيزات صنعتي 25 درصد ، خودروي كار 17/1 درصد ، دستگاه ها و ماشين آلات اداري و خدماتي13/9 درصد ، ‌كشتي ، هواپيما و راه آهن 3/9 درصد و ساير 6/6 درصد را به خود تخصيص داده است.تعداد نيروي انساني فعال در بخش ليزينگ در اروپا حدود 55000 نفر برآورد شده است ، از جمع كل شركتهاي ليزينگ در اروپا تعداد 10 گروه ليزينگي و شركتهاي مستقل بزرگ به تنهائي بيش از 22/1 درصد حجم فعاليت ليزينگ اروپا را به خود اختصاص داده است. با عنايت به آمارها و اطلاعات ارائه شده ، تحليل هاي به عمل آمده نشان مي دهد كه به رغم اينكه حجم فعاليت بخش ليزينگ در سال 2001 نسبت به سال 2000 كاهش داشته است ، ليكن در حقيقت سهم ليزينگ در بازار سرمايه در اين سال در بسياري از كشورهاي جهان بهبود يافته و از رشد قابل قبولي برخوردار بوده است . اين موضوع در خصوص اكثريت كشورهاي اروپائي مصداق دارد ، به طوري كه در مجموع اروپا بر عكس آمريكا و آسيا در بخش ليزينگ داراي رشد مثبت بوده است و سهم بازار آن از 23/6 درصد به 29/4 افزايش يافته است .
امروزه بر اساس آمار و اطلاعات ، عمليات ليزينگ بعد از بانكها به عنوان دومين شيوه تامين و تخصيص منابع مالي در بخشهاي اقتصادي گوناگون محسوب مي شود . ويژه گي هاي خاص صنعت ليزينگ از عوامل موثر در توسعه صنعت ليزينگ در جهان بوده و روند روز افزون آن در كشورهاي جهان همچنان ادامه دارد . ضرورت و نياز جوامع كشورهاي جهان سوم نيز گسترش اين صنعت در اكثر كشور هاي مذكور و توجه آن به توسعه آن را افزايش داده است
 
 
عملكرد و وضعيت صنعت ليزينگ در جهان
 
بر اساس آخرين آمارهاي منتشره حجم عمليات ليزينگ جهان در سال 2003 بدليل ركود اقتصادي حاكم بر اقصاد جهان نسبت به سال 2000 از يك كاهش 5/4درصدي برابر با 4/22 ميليارد دلار بر خوردار بوده است.حجم فعاليت شركتها و موسسات ليزينگ در جهان در سال مذكور به 6/476 ميليارد دلار بالغ گرديده است.در سال 2001 بيش از 5/53 درصد برابر 1/254 ميليارد دلار از حجم فعاليت شركتهاي ليزينگ در كشورهاي آمريكا و كانادا اتفاق افتاده است و اين در حاليست كه نسبت به سال قبل از آن ، از يك كاهش 7/6 درصدي معادل 18 ميليارد دلار برخوردار است ، به طوري كه اين ميزان كاهش در طول 9 سال گذشته ، بي سابقه بوده است.دليل عمده اين كاهش، ركود اقتصادي حاكم بر اقتصاد جهان ذكر شده است . در اين رابطه ، شايان توجه آن است كه كشور آمريكا به تنهايي با 242 ميليارد دلار عمليات، نزديك به 51 درصد ازحجم فعاليت جهاني عمليات موسسات ليزينگ را به خود تخصيص داده است.

وضعيت عملكرد شركتها و موسسات ليزينگ در اروپا در 2001 با اختصاص 4/29 درصد ، برابر با 140 ميليارد دلار از حجم عمليات ليزينگ در جهان، نسبت به سال 2000 افزايش داشته باشد. اين افزايش 9/6 درصد و معادل 9 ميليارد دلار بوده است. 5 كشور آلمان با حجم فعاليت 45/34 ميليارد دلار ، انگلستان با حجم فعاليت 31/20 ميليارد دلار ، فرانسه با حجم فعاليت 49/19 ميليارد دلار ، ايتاليا با حجم فعاليت 58/17 ميليارد دلار و اسپانيا با حجم فعاليت 44/7 ميليارد دلار به ترتيب بيشترين حجم فعاليت در صنعت ليزينگ اروپارا به خود تخصيص داده اند.كشور هاي آسيايي با عملكرد 7/67 ميليارد دلاري سومين رتبه فعاليت در صنعت ليزينگ را به خود اختصاص داده اند. كشور ژاپن با حجم فعاليت 95/58 ميليارد دلاري خود به تنهائي بيش از 87 درصد حجم فعاليت موسسات و شركتهاي ليزينگ قاره آسيا را به خود اختصاص داده است. عملكرد شركتها و موسسات ليزينگ در آسيا نيز نسبت به سال 2000 از يك كاهش چشم گير 6/10 ميليارد دلاري ( معادل 6/13 درصدي)برخوردار بوده است. ليكن سهم ژاپن از اين كاهش تنها در حد 7/2 در صد بوده است.

عمده ترين كشورهاي فعال در بخش ليزينگ در قاره آسيا پس از ژاپن (كشور هاي آسيايي دومين كشور فعال در بخش ليزينگ محسوب مي شود) به ترتيب عبارتند از : هنگ كنگ با حجم فعاليت 3/2 ميليارد دلار ، جمهوري خلق چين با حجم فعاليت 1/2 ميليارد دلار ، كره با حجم فعاليت 17/1 ميليارد دلار ، هند با حجم فعاليت 5/10 ميليارد دلار ، تايوان با حجم فعاليت 93/0 ميليارد دلار ، تركيه با حجم فعاليت 72/0 ميليارد دلار ،تايلند با حجم فعاليت 4/0 ميليارد دلار ، پاكستان با حجم فعاليت 37/0 ميليارد دلار ، اندونزي با حجم فعاليت 25/0 ميليارد دلا روعربستان صعودي با حجم فعاليت 18/0 ميليارد دلار.مجموع فعاليت موسسات و شركتهاي ليزينگ در كشورهاي آمريكاي جنوبي ، استراليا ،‌ نيوزيلند و قاره آفريقا مجموعاً 1/3 درصد از حجم فعاليت جهان را به خود تخصيص داده است.در طول 20 سال گذشته حجم فعاليت صنعت ليزينگ در جهان از 9/84 ميليارد دلار به 6/476 ميليارد دلار افزايش يافته است و جز در مقاطعي از سالها كه به دليل مشخص منتج از عوامل و شرايط اختصادي ،‌ داراي كاهشي نسبت به سال قبل از آن بوده است ،‌ روند فعاليت شركتها و موسسات ليزينگ در جهان از رشد صعودي قابل توجهي بوده است.

تركيب فعاليت شركتهاي ليزينگ در اروپا در سال 2001 در بخش خودروهاي سواري 5/33 درصد ، ماشين آلات و تجهيزات صنعتي 25 درصد ، خودروي كار 1/17 درصد ، دستگاه ها و ماشين آلات اداري و خدماتي9/13 درصد ، ‌كشتي ، هواپيما و راه آهن 9/3 درصد و ساير 6/6 درصد را به خود تخصيص داده است.تعداد نيروي انساني فعال در بخش ليزينگ در اروپا حدود 55000 نفر برآورد شده است ، از جمع كل شركتهاي ليزينگ در اروپا تعداد 10 گروه ليزينگي و شركتهاي مستقل بزرگ به تنهائي بيش از 1/22 درصد حجم فعاليت ليزينگ اروپا را به خود اختصاص داده است. با عنايت به آمارها و اطلاعات ارائه شده ، تحليل هاي به عمل آمده نشان مي دهد كه به رغم اينكه حجم فعاليت بخش ليزينگ در سال 2001 نسبت به سال 2000 كاهش داشته است ، ليكن در حقيقت سهم ليزينگ در بازار سرمايه در اين سال در بسياري از كشورهاي جهان بهبود يافته و از رشد قابل قبولي برخوردار بوده است. اين موضوع در خصوص اكثريت كشورهاي اروپائي مصداق دارد ، به طوري كه در مجموع اروپا بر عكس آمريكا و آسيا در بخش ليزينگ داراي رشد مثبت بوده است و سهم بازار آن از 6/23 درصد به 4/29 افزايش يافته است.

امروزه ، بر اساس آمار و اطلاعات ، عمليات ليزينگ بعد از بانكها به عنوان دومين شيوه تامين و تخصيص منابع مالي در بخشهاي اقتصادي گوناگون محسوب مي شود. ويژه گي هاي خاص صنعت ليزينگ از عوامل موثر در توسعه صنعت ليزينگ در جهان بوده و روند روز افزون آن در كشورهاي جهان همچنان ادامه دارد. ضرورت و نياز جوامع كشورهاي جهان سوم نيز گسترش اين صنعت در اكثر كشور هاي مذكور و توجه آن به توسعه آن را افزايش داده است.

کل بازدید: 145936

بازدید امروز: 87

بازدید این صفحه: 2761

افراد آنلاين: 7

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای انجمن شرکت های لیزینگ ایران (سال 1393) محفوظ می باشد.